slider

Tarief berekening

In toepassing van de regels van de balie van Brussel biedt ons kantoor verschillende formules voor de berekening van erelonen, afhankelijk van verschillende factoren, met name de complexiteit van de vraag, het belang van de zaak, de aard van de uit te voeren taken, of zelfs de urgentie van de zaak. De berekeningswijze ligt samen met de opdrachtgever vast vanaf het begin van het dossier.

Naar. Het uurtarief

Zodra het dossier wordt geopend, wordt aan de opdrachtgever een uurtarief meegedeeld. Het honorarium wordt dan berekend op basis van dit uurtarief vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren.

B. Het pakket

In bepaalde soorten gevallen waarin alle uit te voeren taken op voorhand vrij nauwkeurig kunnen worden bepaald, kan een forfaitair bedrag de voorkeur hebben boven een berekening op basis van het uurtarief dat met de cliënt kan worden overeengekomen voor de behandeling van het dossier.

tegen De succesfee

Wanneer het dossier een probleem oplevert met economische voordelen voor de cliënt, kan er een succesfee gevraagd worden. Het wordt berekend volgens een glijdende schaal, afhankelijk van de grootte van de ontvangen of gespaarde bedragen door de klant.

D. Vast bedrag

In elk geval, en ongeacht de methode voor de berekening van de erelonen, past ons kantoor een forfaitair tarief toe van 23% op het bedrag van deze erelonen. Dit forfait is bedoeld om de verschillende kosten te dekken die verband houden met de behandeling en het beheer van het dossier, namelijk telefoon- en kopieerkosten, raadpleging van databanken, verplaatsingskosten, correspondentiekosten, alsook een aandeel in de vaste structurele kosten (huisvesting, administratief personeel, elektriciteit, verwarming, briefpapier, enz.).

Het bedrag aan toeslagen

Ons kantoor probeert vanaf het begin van het dossier een zo nauwkeurig mogelijke inschatting te maken van het bedrag van de erelonen, zodat de cliënt er een duidelijk beeld van heeft. In een bepaald aantal gevallen kan dit bedrag echter niet vooraf precies worden bepaald, aangezien het afhangt van verschillende factoren, met name de duur van de rechterlijke toetsing, de moeilijkheid om onderhandelingen te voeren, het aantal handelingen dat moet worden verricht, of de indiening door de wederpartij van een beroep tegen een eerste verkregen beslissing, ...

Betaling van vergoedingen

De betaling van leges wordt gespreid in de tijd. Vóór elke tussenkomst leidt de deontologie die van toepassing is op de advocaten van de Balie van Brussel tot het vragen van een provisie berekend op basis van het belang van het dossier, de omvang van de te leveren prestaties en de geschatte erelonen. Tijdens de behandeling van het dossier worden tussentijdse afrekeningen verzonden, waarin de betaling van aanvullende provisies wordt gevraagd op basis van de uitgevoerde taken en de nog uit te voeren diensten. Bij de afsluiting van het dossier wordt een definitieve ereloonstaat opgemaakt waarop de eerder betaalde provisies in mindering worden gebracht.

De herhaalbaarheid van vergoedingen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 betreffende de herhaalbaarheid van de erelonen en kosten van advocaten, kan aan de partij die de zaak op het einde van het proces wint, een vergoeding worden toegekend om een ​​deel van de erelonen uit eigen zak te vergoeden gebruik maken van de diensten van een advocaat. Deze vergoeding komt ten laste van de verliezende partij. De bedragen die kunnen worden teruggevorderd voor de herhaalbaarheid van erelonen worden bepaald volgens een bij koninklijk besluit vastgelegd rooster, en zijn gebaseerd op de waarde van de vordering die aan de basis ligt van de rechtsvordering.

cta

Klaar om u te helpen met al uw juridische problemen

Ons team, bestaande uit ervaren advocaten met zeer gespecialiseerde vaardigheden, staat op vele gebieden tot uw beschikking.