Door verder te surfen op een van de websites van Doutrelepont & Associés, gaat u akkoord met het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën om u diensten en aanbiedingen aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses, om een betere gebruikerservaring te garanderen en om bezoekstatistieken samen te stellen. hier klikken
Doutrelepont

Honoraria

Kosten

Berekening van de vergoedingen


Overeenkomstig de regels van de Brusselse balie biedt ons kantoor verschillende formules aan voor de berekening van de erelonen, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de materie, het belang van de zaak, de aard van de uit te voeren taken of de dringendheid van de zaak. De berekeningswijze wordt, samen met de cliënt, bepaald vanaf het begin van het dossier.

a. Uurtarief

Zodra het bestand wordt geopend, wordt een uurtarief aan de klant meegedeeld.
Het ereloon wordt dan berekend op basis van dit uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren.

b. Vaste vergoeding

In bepaalde gevallen waarin alle uit te voeren taken vrij nauwkeurig vooraf kunnen worden gedefinieerd, kan in plaats van een berekening op basis van het uurtarief de voorkeur worden gegeven aan een forfaitair tarief dat met de cliënt voor de behandeling van de zaak kan worden overeengekomen.

c. Succesvergoeding

Wanneer het dossier een probleem oplevert met economische voordelen voor de klant, kan een succesvergoeding worden gevraagd. Deze wordt berekend volgens een glijdende schaal op basis van de omvang van de door de klant ontvangen of gespaarde bedragen.

d. Vaste kosten

In elk geval, en ongeacht de berekeningswijze van de ingehouden erelonen, past ons kantoor een forfaitair tarief van 23% toe op het bedrag van deze erelonen.

Dit forfait dient ter dekking van de verschillende kosten die verbonden zijn aan de verwerking en het beheer van het dossier, met name telefoon- en kopieerkosten, raadpleging van databanken, reiskosten, correspondentiekosten, alsook een deel van de vaste structurele kosten (lokalen, administratief personeel, elektriciteit, verwarming, kantoorbenodigdheden, enz.).

 

De hoogte van de vergoedingen


Ons kantoor probeert vanaf het begin van de zaak een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van het bedrag van de erelonen, zodat de cliënt er een duidelijk beeld van heeft.

In een aantal gevallen kan dit bedrag echter niet vooraf nauwkeurig worden bepaald, aangezien het afhangt van verschillende factoren, waaronder de duur van de juridische voorbereiding, de moeilijkheid om onderhandelingen te voeren, het aantal handelingen dat moet worden verricht, of het instellen van beroep door de tegenpartij tegen een eerste verkregen beslissing, enz.

 

Betaling van taksen


De betaling van de vergoedingen wordt gespreid in de tijd.
Voorafgaand aan elke tussenkomst leidt de ethische code die van toepassing is op de advocaten van de Brusselse balie tot de aanvraag van een voorziening, berekend in functie van het belang van de zaak, de omvang van de te verlenen diensten en de geraamde ereloonmarge.

Tijdens de behandeling van het dossier worden tussentijdse verklaringen verzonden, waarin de betaling van bijkomende provisies wordt gevraagd in functie van de uitgevoerde taken en de nog te verrichten diensten.

Bij de afsluiting van het dossier wordt een eindafrekening van de erelonen opgemaakt, waarop de eerder betaalde provisies in mindering worden gebracht.

 

Herhaalbaarheid van de erelonen


Sinds de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 betreffende de herhaalbaarheid van de advocatenhonoraria en -kosten, kan aan de partij die na afloop van het proces wint, een vergoeding worden toegekend ter compensatie van een deel van het ereloon dat voor de diensten van een advocaat wordt betaald. Deze vergoeding komt ten laste van de verliezende partij.

De bedragen die kunnen worden teruggevorderd in het kader van de herhaalbaarheid van de erelonen worden forfaitair vastgesteld volgens een verdeelsleutel die bij koninklijk besluit wordt vastgesteld en zijn afhankelijk van de waarde van het verzoek dat aanleiding geeft tot de gerechtelijke procedure.


Heeft u een vraag? Aarzel niet om contact met ons opnemen